Thursday, January 24, 2008

Fatwa Dr. Munir Jum'ah: Anggota Kesatuan Antarabangsa Ulama Islam

Maksudnya: "Sesungguhnya al-Ahbash, hakikatnya adalah satu kumpulan sesat, beberapa pembesar ulama islam telah menfatwakan kesesatannya, diketuai oleh Fadhilah al-'Allamah Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang pernah melakukan dailog dan perbincangan bersama mereka yang ditulis di dalam bukunya Fatawa al-Mu'asirah, silalah rujuk fatwa tersebut. Barangkali unsur utama kesesatan mereka disebabkan mereka mengkafirkan kebanyakan ulama umat Islam seperti Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Albani, Ibn Baz, Ibn al-'Uthaimin, al-Qaradhawi, al-Buthi dan ulama yang lain lagi. Perbezaan pendapat tidak sepatutnya membawa kepada perbuatan menghukum kafir sama-sekali, melainkan perkara ini dilakukan oleh ahli kesesatan. Selain itu ada banyak lagi perkara-perkara lain (yang menyebabkan kesesatan Ahbash) antaranya: Penakwilan yang rosak yang tidak dipersetujui oleh ulama islam lainnya dan lain-lain sebab lagi..." (sumber: islam-online.net)

No comments: